Stadgar

§1 MålsättningBarnsköterskeföreningen i Sverige är en frivillig sammanslutning av medlemmar som är verksamma inom barnsjukvård/hälsovård.
Föreningen är en intresseförening och ska vara riksomfattande.
Föreningen ska vara politiskt och fackligt obunden.

Föreningen ska arbeta för och främja sina medlemmars gemensamma intressen genom
§2 Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde omfattar nyfödda, sjuka barn och ungdomar.
§3 Organisation Föreningen utövar sin verksamhet genom
§4 Rätt till medlemskap Medlem i föreningen kan barn/undersköterskor som arbetar inom barn och ungdomssjukvårdens specialiteter eller har samma yrkesfunktion.
Efter avslutad yrkesverksamhet kan medlemskap kvarstå.
§5 Medlemskapet Görs genom inbetalning av medlemsavgift.
§6 Medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs av föreningens årsmöte. Medlemskapet är giltigt ett år. Medlem som inte betalat medlemsavgiften före årets slut, utesluts ur föreningen av styrelsen.
§7 Årsmöte och övriga möten Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas senast den l maj på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Övriga möten ska hållas på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer.
§8 Årsmöte Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått via mail minst 60 dagar före mötet.
§9 Årsmötet behandlarÅrsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
 • 1. årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna.
 • 2. val av mötesordförande att leda mötets förhandlingar.
 • 3. val av två personer att justera mötesprotokoll.
 • 4. val av rösträknare, 3 stycken.
 • 5. fastställande av dagordning.
 • 6. verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revisionsberättelse.
 • 7. ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 8. styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
 • 9. motioner
 • 10. medlemsavgiftens storlek.
 • 11. val av föreningens ordförande och övriga ledamöter.
 • 12. val av en revisor och en revisorsuppleant.
 • 13. beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att bereda nästa årsmötes val.
 • 14.delegering till styrelsen, att efter förslag från medlemmar, utse ersättare för dem som har valts av årsmötet, men under mandattiden har lämnat sin post, revisorerna och valberedningen undantagna.
§10 Motioner Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 40 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.
§11 Beslut På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst samt yttranderätt och förslagsrätt. I beslutet om ansvarsfrihet för: styrelsen får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta. Röstning sker öppet, men i val slutet, om någon begär det. Utfaller röstetalet lika, avgör ordförande.
§12 Styrelsen Styrelsen har sitt säte i Sverige och den består av, förutom ordföranden, minst fyra ledamöter samt suppleanter.
Styrelsens mandattid är två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och halva styrelsen det andra.
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och ledamöter samt suppleanter.
Ordförande väljs av årsmötet, övriga befattningar fördelas inom styrelsen på ett konstituerande styrelsemöte. Ska sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
§13 Styrelsens uppgifter Det åligger styrelsen att:
 • 1. verka i enlighet med föreningens målsättning
 • 2. förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten
 • 3. ansvara för föreningens ekonomi
§14 Firmateckning Styrelsen utser de personer som ska teckna firman för Barnsköterskeföreningen i Sverige.
§15 Revision
 • Mom 1. På årsmötet väljs en revisor och en revisorsuppleant. Suppleanten inträder vid förfall för ordinarie revisor.
 • Mom 2. Revisorn ska med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid ska iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorn ska iaktta god revisorssed.
 • Mom 3. Föreningens räkenskapsår ska vara från 1januari till 31 december och ska senast den l mars överlämnas till revisoren. Revisoren lämnar in revisionsberättelse senast 14 dagar innan årsmötet.
 • Mom 4. Revisorn har rätt att med yttrande-och förslagsrätt närvara vid föreningens årsmöte.
§16 Stadgar Föreningens stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.
§17 Upplösning Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt ska beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas.
Scroll to Top